Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pro spotřebitele

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese

www.technicstore.cz

provozované obchodní společností

AutoTechnics Assistance s.r.o.

se sídlem Koněvova 29/21, 130 00 Praha 3

identifikační číslo: 094 20 657

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336142

 

Tento reklamační řád v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího blíže upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem, při reklamování zboží v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. VADY PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z NICH
  1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na jeho osobu a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
  2. Pokud má převzaté zboží vadu (zejména nemá určené vlastnosti nebo se nehodí ke sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, neodpovídá právním parametrům apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  3. Kupující může u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (což je např. v případě možného odstranění vady bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Po šesti měsících je na kupujícím, aby prokázal, že zboží mělo vadu již při převzetí, jinak se použije bod 2.1.
  6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
  7. U použitého zboží nebo zboží prodávaného pro zjevnou vadu se slevou má kupující z ostatních vad místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.
  8. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
    
 1. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A Z VADY KRYTÉ ZÁRUKOU
 1. Právo kupujícího z vadného plnění založí i vada vzniklá později než při převzetí zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí. Při koupi již použitého spotřebního zboží je záruční doba poloviční, tj. 12 měsíců.
 2. V záruční době může kupující uplatnit své právo z vadného plnění - podat reklamaci. Kupující může podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy,
  přitom podle §2002 Občanského zákoníku je podstatné takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, jaké právo si zvolil. Výběr nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit, leda by šlo o neodstranitelnou vadu.
 6. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození nebo nedodržení návodu k použití či provozování v nevhodných podmínkách (přepětí, příliš vysoká nebo nízká teplo ta, tlak, vlhkost, prašnost, radioaktivní prostředí, chemické výpary apod.) ani za vady způsobené živly, vandalem nebo přímo kupujícím.
 8. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebylo koupeno od něho. Nákup prokazuje kupující dodacím listem.
 9. Prodávající zamítne reklamaci vady, pokud zjistí, že záruka byla porušena neodbornou opravou či porušením plomby nebo že vada byla způsobena neodbornou instalací nebo obsluhou, provozem neautorizovaného nebo nelegálního softwaru, zavirováním operačního systému, kyberútokem, použitím nekompatibilního příslušenství nebo se projevuje pouze v souvislosti s nimi.

3. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (případně u osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Oznámení může učinit osobně nebo elektronicky. Písemně uvede své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresu pro zpětné zaslání), číslo dodacího listu (přiloží jeho kopii), označení zboží, výrobní číslo, detailní popis závady a přihlašovací údaje do zařízení (jméno a heslo).
 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu, při přepravě od doručení zboží prodávajícímu přepravcem. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, tj. včetně příslušenství (zdroj, kabely, disk ap.). Prodávající neručí za data vyskytující se na mediích podaných do reklamace.
 3. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o uznání (příp. neuznání) reklamace a způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí, odborné posouzení samo se pak do lhůty nezapočítává. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 4. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 6. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.
 7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o době a délce reklamačního řízení a odstraněné vadě.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pro podnikatele a právnické osoby

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese

www.technicstore.cz

provozované obchodní společností

AutoTechnics Assistance s.r.o.

se sídlem Koněvova 29/21, 130 00 Praha 3

identifikační číslo: 094 20 657

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336142

 

Tento reklamační řád v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího blíže upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při reklamování zboží.

 1. PRÁVA Z VAD A ZÁRUČNÍ DOBA
  1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na svou osobu a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Pokud kupující při převzetí od dopravce zjistí, že je poškozen vnější obal, je povinen zásilku buď odmítnout, nebo převzít s výhradou a skutečnost přepravci uvést do předávacího protokolu. Pokud dodatečně zjistí, že přes neporušenost obalu obsah zásilky neodpovídá přiložené faktuře nebo je poškozen, je třeba informovat obchodní oddělení prodávajícího a sepsat pro dopravce škodní protokol, postup a lhůty viz přepravní podmínky prodávajícího. Při porušení postupu a lhůt uvedených v přepravních podmínkách jdou případné škody k tíži kupujícího.
  2. Pokud má převzaté zboží vadu (zejména nemá určené vlastnosti nebo ho nelze použít k uvedenému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, neodpovídá právním parametrům apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, pokud není níže uvedeno, že je z odpovědnosti prodávajícího vyloučena.
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží, pokud u tohoto konkrétního zboží nebyla při prodeji určena výslovně záruční doba jiná. Při koupi již použitého zboží je záruční doba zkrácena na polovinu.
  4. Kupující u prodávajícího uplatní vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Prodávající se zavazuje vadu, za kterou je odpovědný a která byla uplatněna v záruční době, bezplatně v přiměřené době odstranit. Pokud to není možné, umožní kupujícímu odstoupení od smlouvy a vrátí mu celou kupní cenu, případně u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (§2002 Občanského zákoníku), místo toho poskytne kupujícímu přiměřenou slevu.
  5. Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (tři vady současně), pro které kupující nemůže zboží řádně užívat, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
  6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození nebo nedodržení návodu k použití či provozování v nevhodných podmínkách (přepětí, příliš vysoká nebo nízká teplota, tlak, vlhkost, prašnost, radioaktivní prostředí, chemické výpary apod.) ani za vady způsobené živly, vandalem nebo přímo kupujícím.
  7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebylo koupeno od něho. Nákup prokazuje kupující dodacím listem.
  8. Prodávající zamítne reklamaci vady, pokud zjistí, že záruka byla porušena neodbornou opravou či porušením plomby nebo že vada byla způsobena neodbornou instalací nebo obsluhou, provozem neautorizovaného nebo nelegálního softwaru, zavirováním operačního systému, kyberútokem, použitím nekompatibilního příslušenství nebo se projevuje pouze v souvislosti s nimi.
 1. PRAVIDLA PŘI VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. v záruční době může kupující uplatnit své právo z vadného plnění - podat reklamaci. Je-li vada na zboží:
 • odstranitelná, pak bude zboží podle možností prodávajícího opraveno nebo vyměněno za nový kus či bude dodáno, to co chybí,
 • neodstranitelná (opravou ani výměnou), pak bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy, případně u vady, která není podstatným porušením smlouvy mu bude poskytnuta přiměřená sleva,
 • opakovaná nebo vícečetná, která znemožňuje kupujícímu řádné užívání zboží, pak bude podle přání kupujícího zboží vyměněno za nový kus nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy nebo poskytnuta přiměřená sleva.
  1. Pokud by prodávající byl s dobou opravy v nepřiměřeném prodlení, může kupující požadovat výměnu za nový kus nebo postup jako u neodstranitelné vady
  2. Odmítne-li nebo není-li schopen prodávající odstranit vadu věci, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny, a pokud jde o vadu, pro kterou není možno zboží řádně užívat, tak na odstoupení od smlouvy.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu za neoprávněnou reklamaci poplatek ve výši 600,- Kč bez DPH.
 1. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (případně u osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Oznámení může tak učinit osobně nebo elektronicky. Písemně uvede své kontaktní údaje (název, ičo, telefon, e-mail, adresu pro zpětné zaslání), číslo dodacího listu (přiloží jeho kopii), označení zboží, výrobní číslo, detailní popis závady a přihlašovací údaje do zařízení (jméno a heslo).
  2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží dodacím listem. Pokud bylo zboží při prodeji opatřeno výrobním číslem, musí být pro uplatnění záruky identifikovatelné a shodovat se s výrobním číslem uvedeném na předloženém dodacím listu, jinak kupujícímu právo ze záruky nevznikne.
  3.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu, při přepravě od doručení zboží prodávajícímu přepravcem.
  4. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, tj. včetně příslušenství (zdroj, kabely, disk ap.). Prodávající neručí za data vyskytující se na mediích podaných do reklamace.
  5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o uznání (příp. neuznání) reklamace a způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení a poskytnout tyto infomace kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí v přiměřené lhůtě. Pokud je pravděpodobné, že lhůta přesáhne 30 dní, dohodne se s kupujícím na lhůtě, která je kupujícím z hlediska vyřízení reklamace opravou akceptovatelná jakožto přiměřená.
  6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
  7. Dodání zboží do reklamace je na náklady kupujícího, dodání zboží ke kupujícímu je na náklady prodávajícího.
  8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o době a délce reklamačního řízení a odstraněné vadě.

V Praze dne 1. září 2020


 

ComGate

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).