Co je Oxid uhelnatý

06. 09. 2020, 19:28


Co to je a jak se před ním chránit

OXID UHELNATÝ -  SMRTELNÝ PLYN, který se vyskytuje všude kolem nás. V běžném prostoru je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Jinak tomu však je v domácnostech, kde se při běžném užívání plynových spotřebičů koncentrace zvyšuje. Největším nebezpečím tak jsou nedostatčně větrané prostory, např. koupelny s instalovaným plynovým kotlem nebo průtokovým ohřívačem. Váže se na hemoglobin 250x rychleji než kyslík a vzniká tak arboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Dochází k nedostatečnému okysličení mozku a následné smrti.

V zásadě je důležité si uvědomit, jak tento "zabiják" vlastně vzniká:

 • při hoření různých spotřebičů na zemní plyn nebo propan-butan ( oba tyto užitkové plyny jsou primárně netoxické) ve špatně ventilovaných malých prostorách, kde při nedokonalém hoření a spalování uhlíku dochází k produkci CO (koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech).

 • ve výfukových plynech benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů, které obsahují vysoké procento CO- v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru může dojít k jeho toxickému působení (garáže, výrobní haly, studny, sportovní haly, zimní stadiony, ale také rušné křižovatky velkoměst, vodní plochy při závodech závodních člunů apod.).

 • jako součást kouřových zplodin při hoření v ohništích a krbech, kde při nedokonalém odvodu spalin komínem v nedostatečně větraných místnostech dochází k jeho hromadění

 • vzniká při požárech uvnitř budov, přítomnost dalších toxinů z různorodých hořících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy)

Když provozujete kamna či plynový kotel až v suterénu, může někdo v ložnici na druhém podlaží za pouhých pět hodin od otravy oxidem uhelnatým utrpět kóma, poškození mozku, dostávat záchvaty nebo dokonce zemřít. Používání grilu na dřevěné uhlí či plynu k přípravě pokrmů, tlakové myčky k odstraňování podlažní sutě nebo jiný plynem poháněný motor či nástroj uvnitř domu nebo v přilehlém objektu představuje velké riziko otravy oxidem uhelnatým, a to i když jsou dveře a okna otevřená.

Jako plyn bez barvy, chuti a zápachu je Oxid uhelnatý znám coby „tichý zabiják“. Příznaky otravy se podobají chřipkovým příznakům (bolesti hlavy, nevolnost, ospalost). Z hlediska majitele spočívá jediný bezpečný způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v domě či bytě v nainstalování měřícího zařízení oxidu uhelnatého na každém podlaží a v prostorách určených ke spaní.
Pouze 12 % domácností jsou v České republice vybavena měřícími zařízeními oxidu uhelnatého.

Koncentrace oxidu uhelnatého, která se negativně projevuje na zdraví člověka je uváděna jako mez NPK-P, kterou nelze v žádném případě v pracovním prostředí překročit. Mez NPK-P činí 0,15 g oxidu uhelnatého na m3, tj. 0,013 obj. %, nebo-li 131 ppm. Okamžitou smrt způsobí až koncentrace 9,6 g oxidu uhelnatého na v m3, tj. 0,79 obj.%, nebo-li 8000 ppm.
Oxid uhelnatý s hmotností 1 molu = 28 g je mírně lehčí než vzduch. Molární hmotnost vzduchu při 0oC je 28,96 g.

Přední příčinou úmrtí na otravu v domácnostech je Oxid uhelnatý. Zvyšování počtu postižených osob může být způsobeno nárůstem spotřebičů, které oxid uhelnatý produkují a zejména zanedbáváním pravidelných revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody, plynových kotlů, údržby a čištění komínů a spalinových cest. V každé místnosti s umístěným spotřebičem by měla být dostatečným způsobem zajištěna cirkulace vzduchu, mělo by být zajištěné větrání. Není přípustné, aby místnosti s instalovaným spotřebičem (koupelna, kuchyň, kotelna) byly zcela uzavřené! Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti (otevřené dveře, okno, větrací otvor, šachta či světlík). Při provozu spotřebiče a hoření dochází k spotřebovávání kyslíku. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku obsažená v metanu se hořením přeměňuje na oxid uhličitý. Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází k spotřebování kyslíku a molekula uhlíku se přeměňuje jednak na oxid uhličitý a jednak na velmi jedovatý oxid uhelnatý.

Za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek může dojít k zpomalení odtahu spalin či dokonce obrácení komínového tahu. Obecně platí zásada, že čím větší rozdíl teplot, tím lepší komínový tah. Podobně za podmínek nedostatečně průchodných spalinových a komínových cest (komín ucpaný sazemi, usmrceným ptákem či ptačím hnízdem) může dojít k průniku kouřových spalin dovnitř obytných prostor. Výjimkou nejsou ani hromadná úmrtí několika osob bydlících dokonce v různých bytových jednotkách při poruše odtahu spalin mrtvým ptákem zapadlým do průduchu komína. Moderní zařízení jsou povětšinou vybavená čidly zpětného tahu (komínovou pojistkou), které v takovém případě spotřebič vypnou. Ale chcete na toto spoléhat? Jde zase pouze jen o technický doplněk a jak jsme si už jednou řekli, nebylo vyrobeno nic, co by se nemohlo porouchat.

Jak předcházet otravě kysličníkem uhelnatým (CO)?

 • Řádně vybavte svůj dům či byt měřícím zařízením oxidu uhelnatého, a to na každém podlaží a v prostorách určených ke spaní. Jediný způsob, jak zjistit přítomnost oxidu uhelnatého v domě či bytě je pomocí řádně instalovaného měřícího zařízení oxidu uhelnatého.

 • Každoročně si nechejte kvalifikovaným technikem překontrolovat topný systém, odvětrávací průduchy, komín, kouřovod, a v neposlední řadě požární zabezpečení.

 • Pravidelně provádějte revize odvětrávacích průduchů a komínů se zaměřením na nesprávné spoje, viditelný rez a zašpinění.

 • Instalaci a provoz spotřebičů provádějte podle návodu jejich výrobce.

 • Kupujte pouze ty spotřebiče, které jsou schválené národně uznávanou zkušebnou, a které mají potřebné prohlášení o shodě.

 • Nikdy nepoužívejte kuchyňský sporák nebo vařič k vytápění obytné místnosti.

 • Nikdy nenechávejte běžet motor svého vozu v uzavřené garáži ani na volnoběh, nepoužívejte palivo spalující spotřebiče a stroje jako generátory v uzavřených prostorách, např. garážích, na verandách apod. Oxid uhelnatý může vniknout do obytných prostor větracími otvory a dveřmi.

Pozor na správnou volbu při nákupu

Základní kritéria pro výběr detektoru CO:

Základním kriteriem pro správný výběr zařízení by rozhodně neměla být cena, ale to zda-li je výrobek náležitě označen, protože pouze takovéto zařízení nám dává možnost bezstarostného spánku a jistotu, že mu můžeme svěřit jak život svůj, tak našich nejbližších. Měřící zařízení a detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého, které nemají značku shody podle ČSN, EN 50291, by neměly být prodávány!

Často jsou dodavateli uváděny informace týkající se senzoru, které udávají, že je vyroben v souladu s platnými normami nebo že je senzor kalibrován (certifikován) v souladu s platnými normami. Tato formulace neznamená, že tyto zařízení splňují všechny požadavky těchto norem. Tyto informace mohou zákazníka zmást a uvést v omyl. Přístroje jsou testovány nezávislým certifikačním orgánem, jehož logo by mělo být společně s výsledkem potvrzení normy uvedeno v průvodní dokumentaci výrobku (např. na obalu či v manuálu k použití výrobku). Jestli že si nejste jisti správným označením výrobku, doporučujeme poradit se z odborníky nebo využít technické podpory.

Co se dalších funkcí zařízení týče, určitě je výhodou, pokud je zařízení vybaveno displejem, takovéto měřící zařízení CO pak svému uživateli oznamuje nejen nebezpečí akusticky a vizuálně s aktuálním výsledkem naměřených hodnot nebezpečného oxidu uhelnatého, ale také celou řadu dalších informací jako například slabé baterie, informace paměti, konec životnosti zařízení a pod. (modely Kidde, FireAngel).

Komentáře

Diskuze je prázdná.
ComGate